از زمین خواری در لواسان تا آلونک روستایی | یکتاپرس
ماموران شهرداری با پشتیبانی ماموران نیروی انتظامی خانه مسکونی حقیرانه یک زن باردار بلوچ را تخریب کردند.
کد خبر: ۵۵۳۵۹
۰۲:۲۰ - ۲۰ آذر ۱۴۰۰

از زمین خواری در لواسان تا آلونک روستایی

به گزارش یکتاپرس، در حالی که باغــات ۴۰۰۰ متری در قلــب پایتخت، در اختیــار نمایندگان چنــد دوره قبل مجلس قرار میگیــرد و در زمانــهای که زمین‌های میلیاردی لواســان به حیاط خلوت برخی از مســئولین و فرزندان آنان تبدیل شده است تا ویلاهای چنــد ده میلیاردی خود را در آن منطقه خوش و آب هوا بنا کنند، در شهر‌های دیگر آلونک‌های محقر را بر سر زنان بی پناه و فرزندانشان خراب میکنند تا این ذهنیت که میگوید ضعیف کشان در راس امورند بیشتر قوت بگیرد.

اتفاقی که سال گذشته برای آسیه پناهی در کرمانشاه و زنی دیگر در بندرعباس افتاد، در سال جاری این بار در سیستان و بلوچستان تکرار شــد؛ تا همگان باور کنند خانه خراب کردن محرومان رویه ضعیف کشانی هست که اتفاقــا لباس قانون هم به تن دارند و با مجوز قانونی خانه را بر سر محرومان آوار میکنند. گویا خانه خراب کردن بر سر قشر ضعیف به رویه شهرداری‌ها در استان‌های مختلف تبدیل شده است.

در این میان فقط بخت با زن بی پناه زاهدانی یار بود و مانند زن بی پناه بندرعباسی کارش به خودسوزی نرسید و مانند آسیه پناهی که در حیــن مقاومت برای جلوگیری از تخریب شدن سرپناهش جانش را از دست داد، زنده ماند و جانش را از دست نداد، اما با وجود باردار بودن، از ماموران قانون کتک خورد و بیهوش شد.

روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰، ماموران شهرداری با پشتیبانی ماموران نیروی انتظامی خانه مسکونی حقیرانه یک زن باردار بلوچ در خیابان توحید شهر زاهدان را تخریب کردند. این زن بی پناه قصد جلوگیری از تخریب خانه مسکونی خود را داشت، اما براساس فیلم‌های منتشــر شــده در فضای مجــازی ماموران انتظامی اقدام به کتــک زدن او میکنند که وی بیهوش بر روی زمین میافتد. در ویدئــوی منتشــر شــده زنی بــا لباس محلی بلوچی دیده میشــود کــه به مأمور شــهرداری التماس میکند که آلونک اش را تخریب نکننــد.

زن که هاجر ریگی نام دارد، میگوید: «من این خانه را با گدایی ساختم.»در حالــی که بولدوزری در حال خراب کردن خانه این زن اســت، او تلاش میکند جلوی تخریب خانــه‌اش را بگیرد، ولی دو زن مامور انتظامی با خشونت او را نگه داشته و مانع از اقدام به تخریب خانــه‌اش میکنند. به نظر میرسد زن از حال میرود. ماموران شهرداری نیز با حمایت ماموران نیروی انتظامی با لودر اقدام به تخریب خانــه اش میکنند. تمامی زندگی محقر ایــن زن زاهدانی که چند قلم جنس بیشتر نیســت، توسط ماموران، وسط محوطه ریخته شده است.

به دنبال این اتفاق شاهدان حاضر در محل به رفتار خشن پلیس با این زن اعتراض میکنند، اما یکــی از ماموران میگوید «اگر بمیرد پول خونش را میدهیم.» هاجــر ریگــی در گفتگو با ایلنــا در این زمینه گفته: «ســاعت ۱۱ ونیم صبح دوشنبه ۲۹ شهریور در حالی که در خانه مشغول کار بودم مأموران شــهرداری همراه با چند خانم به منزل آمدند و از ما خواســتند که خانه راتخلیه کنیم.»

این زن ۴۵ ســاله که ۷ فرزند دارد، در ادامه افزود: «بعــد از آنکه از خانه بیــرون رفتیم، مأموران شــهرداری با لودر خانهمان را خراب کردند. البته این بار ششــم است که خانه ما و برخی دیگر از همسایگان تخریب میشود. دیروز نیــز ۳ خانوار دیگر خانه شــان خراب شــد. خانوار‌هایی که پــول دارند تا حدودی مشکل شان حل میشود، اما ما که پول نداریم مجبوریم هر بار شاهد خراب شدن خانه مان شویم.» این اولین بار نیست که شهرداری‌ها آلونــک زن‌های بی پناه را بر سرشــان خراب میکنند. خردادماه سال گذشته آسیه پناهی، زنی اهل کرمانشاه نیز اندکی پس از مقاومت در برابر مأموران شهرداری که با بولدوزر قصد تخریب خانهاش را داشتند، از شدت استرس و نگرانی از بیخانمان شــدن قلبش ایستاد و جان باخت.

بعــد از او نیز تخریب آلونک زن بندرعباسی رخ داد که در آن زمان واکنش‌های انتقــادی زیــادی را به دنبال داشــت. گویا
شهرداری مراکز اســتان‌ها فصل جدیدی را برای برخورد با زنان سرپرست خانوار و ساخت و ساز‌های غیرمجاز آغاز کردهاند، فصلی که به خانه خراب شــدن و بی سرپناهی زنانی ختم میشود که آلونک کوچکی برای خود دست و پا کرده تا فرزندانشان از آسیب در امان بمانند و بی سرپناه نباشند.

ســاعاتی پس از اشتراک گســترده ویدئوی تخریــب خانــه ایــن زن در بندرعباس در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها به آن، زهرا ابراهیمی مدیــرکل امور بانوان اســتانداری سیستان و بلوچستان نیز به آن واکنش نشان داد و در این باره به ایلنا گفت: «منزل این زن در پهنای شمالی زاهدان «منطقه قاسم آباد» قرار داشــت که از ســوی نهاد‌های مربوطه تخریب شد.»

این مســئول افزود: «به محض باخبر شدن از موضوع به منطقه رفته و از بانویی که منزلش تخریب شده دلجویی کردیم.»
او ضمن ابراز تأســف بابت رفتار دور از شأن برخی افراد حاضر در صحنه نسبت به این زن سرپرست خانوار، تأکید کرد: «اهمیت صیانت از حقوق شهروندان وظیفه ماست.» این مقــام مســئول در اســتانداری اضافه کرد: «مطمئنا استانداری وضعیت معیشتی و مسکن ایشان را تا حصول نتیجه و در تعامل با دستگاه‌های مربوطه ادامه خواهد داد.»

در حالی مسئولان شــهری زاهدان تخریب ســرپناه زن سرپرســت خانوار در آن شهر را بــه غیرقانونی بــودن آن آلونک چند متری گره میزند که کم نیستند افراد بانفوذی که با اســتفاده از پول و قدرت به راحتی قانون را دور میزنند و نه تنها هیچ سازمان و نهادی در مقابلشان ایستادگی نمیکند بلکه در مواردی حتی بازوی یاری دهنده آنان نیز میشوند.»

فــارغ از ماجرای زمین خواری در لواســان و ســاخت غیرقانونی ویلاها و شــهرک‌ها که چندی پیش در پرونــده اکبر طبری، معاون پیشــین قوه قضائیه مطرح شد و پای برخی از مســئولین را نیز به پرونده زمین خواری و زد و بند‌های طبری باز کرد، همین دیروز نیز یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای شــهر تهران از واگــذاری باغی ۴۰۰۰ متری به یکی از نمایندگان ادوار مجلس ششــم در مدیریت شهری گذشته خبر داد. ناصر امانی در سیزدهمین جلســه صحن علنی شورای شهر تهران به واگذاری باغی به نماینده ادوار مجلس طی دوره پنجم مدیریت شهری اشاره کرده و گفت: «سازمان فرهنگی و هنری باغی ۴۰۰۰ متری را به شهرداری منطقه ۳ تحویل داده است؛ فارغ از لابی های پشت پرده برای تحویل آن، ۲۰ میلیــارد تومان تاکنون برای تجهیز باغ هزینه شــده است تا به مدت ۱۰ ســال به نماینده ادوار مجلس دوره ششــم تحویل داده شود.»

فیلم خراب کردن خانه زن سرپرست خانوار در شــهر‌های مختلف ایران که یکی پس از دیگری منتشر میشود، این سوال را در ذهن ایجاد میکند کــه آیا املاک چندهزار متری نجومی بگیــران و آقازاده‌ها هم این چنین بر روی سرشان آوار میشود؟ آیا با زمین خواران کلان هــم این نــوع برخورد‌ها میشــود یا قانون فقط برای اقشار ضعیف جامعه نوشته شده است؟ نهاد‌های حمایتی با بودجه‌های کلان که فلســفه وجودیشان هم حمایت از قشر محروم است، چه اقدامی برای این اقشار آســیب پذیر انجام داده‌اند؟ چرا روزبه روز به جمعیت این قشر افزوده میشود؟

انتهای پیام/

برچسب ها: شهرداری

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: