«نوری» یکشنبه به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب خواهد شد