آن‌ها به شیوه بررسی نامزد‌ها مخصوصاً، بررسی پرونده آیت‌ا...هاشمی اعتراض داشتند. هاشمی تصریح کرد: البته ایشان قهر نکردند و از انتخابات کنار نکشیدند و ازقضا، حضور فعالی هم داشتند.