جزئیات اولین جلسه شورای مرکزی جدید کانون دانشگاهیان ایران اسلامی | یکتاپرس
سخنگوی کانون دانشگاهیان ضمن تشریح جزئیات اولین جلسه شورای مرکزی جدید این کانون از انتخاب دبیرکل کانون دانشگاهیان در جلسه آینده شورای مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۸۹۱۷۳
۱۲:۵۰ - ۰۲ تير ۱۴۰۱

جزئیات اولین جلسه شورای مرکزی جدید کانون دانشگاهیان ایران اسلامی

به گزارش گروه سیاسی یکتا، قــاســم جــعــفــری ســخــنــگــوی ڪــانــون دانــشــگــاهیــان ایــران اســلــامــی در گــفــت وگــو بــا خــبــرنــگــار تــشــڪــلـ‌ـ‌های دانــشــگــاهی خــبــرگــزاری فــارس بــا اشــاره بــه بــرگــزاری نــشــســت ســالــانــه ایــن تــشــڪــل دانــشــگــاهی گــفــتــ: بــعــد از بــرگــزاری بــاشــڪــوه هفــتــمــیــن اجــلــاســیــه ڪــانــون دانــشــگــاهیــان در در دانــشــگــاه تــهرانــ؛ اولــیــن جــلــســه مــنــتــخــبــیــن شــورای مــرڪــزی جــدیــد این ڪــانــون ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ در دفــتــر مــرڪــزی ڪــانــون دانشگاهیان بــرگــزار شــد.

وی ادامــه داد: اعــضــای شــورای مــرڪــزی جــدیــد ڪــانــون دانــشــگــاهیــان در جــلــســه اول از حــضــور گــرم و بــا نــشــاط و مومنانه حــدود هفــتــصــد_هشــتــصــد اســتــادی ڪــه از ســراســر ڪــشــور بــرای شــرڪــت در اجــلــاســیــه ڪــانــون و برای دفاع از انقلاب و ارزش ها آمده بودند، صمیمانه قدردانی کردند.

جعفری افــزود: در ایــن جــلــســه همــچــنــیــن از رئیــس جــمــهور مــحــتــرم ڪــه بــا پــیــام بــســیــار صــمــیــمــی خــود جمع اساتید را مورد لطف خود قرار دادند هم تــشــڪــر شــد‌. ما به دلیل سفر استانی آقای رئیسی بــه اســتــان اصــفــهان تــوفــیــق نداشــتــم در خــدمــتـ ایشان بــاشــیــم امــا پــیــام گــرم ایــشــان موجب دلگرمی بود.

سخنگوی کانون دانشگاهیان اضافه کرد: همــچــنــیــن از سوی شورای مرکزی جدید از حــضــور مــســئولــان عــالــیـ‌رتــبــه نــظــام در بــخــش های اقــتــصــادی ، ســیــاســی و فــرهنــگــی که در اجلاسیه کانون حضور داشتند، تــشــڪــر شــد.

وی گفت: شورای مرکزی کانون دانشگاهیان همچنین از همــڪــارانــی ڪــه در طــول اجــلــاســیــه قــبــل در شــورای مــرڪــزی حــضــور و مــشــارڪــت فــعــال داشــتــنــد و ایــن بــار بــه دلــایــل مــخــتــلــفــی از جــمــلــه بــه خــاطــر مشاغلی ڪــه داشــتــنــد و یا موارد دیگر امــڪــان حــضــور در انــتــخــابــات برایشان فراهم نبود تــقــدیــر کردند. اگرچه ما امسال در شــورای مــرڪــزی خــدمــت برخی از دوستان نــیــســتــیــم امــا طــبــیــعــتــاً مــورد مــحــبــت آنــها خــواهیــم بــود

جعفری تاکید کرد: در اولین جلسه شورای مرکزی جدید کانون دانشگاهیان مــقــرر شــد تــا قــبــل از نــیــمــه شــهریــور انــتــخــابــات اســتــان ها بــرای تــعــیــیــن شــوراهای اســتــانــی بــرگــزار شود.

وی گفت: در این جلسه انــتــخــاب دبــیــرڪــل، جــانــشــیــن، خــزانــه دار و مــواردی مانند ســخــنــگــو و روســای ڪــمــیــتــه ‌ها بــه جــلــســه بــعــدی شــورای مــرڪــزی مــوڪــول شــد.

سخنگوی کانون دانشگاهیان در ادامه با گرامیداشت روز بــســیــج اســاتــیــد و روز شهادت شــهیــد مــصــطــفــی چــمــران و تبریک این روز به اســاتــیــد بــســیــجــی یادآور شد: فارغ از تشکل ارزشمند بسیج اساتید که چتر آن بر روی همــه اعــضــای هیــئت عــلــمــی ســراســر ڪــشــور گــســتــرده اســت، ڪــانــون دانــشــگــاهیــان ایــران اســلــامــی بــه عــنــوان بــزرگــتــریــن تــشــڪــل اســتــادی انــقــلــابــی و مــتــدیــن ڪــشــور ڪــه مــجــوز رســمــی ماده ۱۰ احــزاب را دارد پیوسته در مــســیــر آرمــانــهای نــظــام انــقــلــاب و پــشــتــیــبــانــی ولــایــت خــواهد بــود و یــار و یــاور ارکان مــخــتــلــف قوام بخش نظام در قوای مختلف باقی خواهد ماند و در عین خال عنصری نــاصــح و امــیــن بــرای همــه تــصــمــیــمــ‌ ســازان و تــصــمــیــمـ گــیــران ڪــشــور و در ڪــنــار مــردم خــواهد بــود و قــطــعــاً و تــلــاش مــیی کند ڪــه هم ڪــمک ڪــار نــظــام و هم صــدای صــادق مــردم عــزیــز باشد.

این استاد دانشگاه گفت: آرزو مــی‌ڪــنــیــم ڪــه قــدم هایــی ڪــه بــر مــی داریــم و ایــن بــار امــانــتــی ڪــه بــه دوش مـا هســت بــه نــوعــی بــار را حمل ڪــنــیــم ڪــه فــردای قــیــامــت در بــرابــر همــه انــبــیــا و اولــیــا و امــام عــزیــز و شــهدای بــزرگــوار روسفید بــاشــیــم و مــدیــون نــشـویم.

انتهای پیام/

برچسب ها: دانشگاه آزاد

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: